Forsiden Vaktliste Kart og foto Webkamera Praktisk informasjon Styrets informasjon Hvem gjør hva?
Praktisk informasjon
 
Avfallsplan
Driftstilskudd og gebyrer
Fortøyningsrettledning
Frihavnsordningen
Havnereglement
Hjelpemidler i båthavna
Hvem gjør hva?
Kjøring og parkering
Rabattavtaler
Trådløst nett
Utleiekontraktsmal Lagahølet
Utsett og opptak av båter
Vaktinstruks
Vaktliste
Vedtekter
Årskalender

HAVNEREGLEMENT FOR LAGAHØLET SMÅBÅTHAVN
   
1. GENERELT
Som båtplasseiere i RBF-Lagahølet, eier vi havna i fellesskap. Vi er alle interesserte i å ta vare på våre investeringer på best mulig måte. Vi har derfor alle et felles ansvar for og nytte av at havna vår drives forsvarlig, både teknisk og økonomisk. For at dette skal fungere best mulig, er det nødvendig med visse regler som må følges.
2. MYNDIGHET
Medlemmene gir det valgte styret i oppgave å gjennomføre driften av havna.
I havna har Havnesjefen øverste myndighet.
3. MERKING AV BÅTER, JOLLER OG TILHENGERE
Tilhengere og joller merkes med navn og tlf. nr.
4. FORTØYNING
Båteier har selv ansvaret for at båten er forsvarlig fortøyd. Bruk elastiske fortøyningsliner eller rykkdempere av gummi. Stålfjærer skal ikke benyttes pga. støy. Båten må ikke fortøyes slik at baugspryd, pulpit eller annet er til hinder for alminnelig ferdsel på bryggene. Båteier plikter å betale de omkostninger RBF-L måtte få ved utbedring av fortøyninger når havnesjefen finner dette nødvendig for å hindre skade på andre båter eller bryggeanlegget. Fortøyning av båter, se rettledning. Husk oppstramming av fall.
5. JOLLER
For hver båtplass kan det tilhøre en "hovedbåt" og en jolle. På land skal joller henlegges på det sted havnesjefen anviser. Se forøvrig punkt 3 ovenfor om merking. Dersom joller ligger på båtplassen, må de ligge innenfor egen "bås", og ikke stikke ut i felles manøvreringsområde. Joller må ikke legges på bryggene eller langs gangvei til bryggene.
6. VINTEROPPLAG
Havnesjefen bestemmer tidspunkter for ordinært opptak og utsetting av båter med vekt inntil 10 tonn for vinteropplag på land. Havnesjefen bestemmer også tidspunkter og arrangerer opptak med påfølgende utsetting, for service og vedlikehold av båter inntil 10 tonn som har ligget i vinteropplag i boblehavn. For disse tjenester betales en godtgjørelse som angitt under prisliste for havnetjenester. Opptak, eller utsetting utenom dette kan avtales med truckfører direkte, mot godtgjørelse, som angitt i gyldig prisliste for havnetjenester. Røyken båtforening Lagahølet har ikke ansvar for skader på båter i vinteropplag i boblehavn. Dette gjelder også skader som skyldes teknisk svikt, eller andre problemer i eller med bobleanlegget.
Alle båter skal være sjøsatt eller fjernet fra opplagsplassene innen 15. juni med mindre det er gjort avtale med havnesjef om forlengelse av opplagsperiode.
7. BÅTER OVER 10 TONN
RBF-L har ikke opplagsplass på land eller muligheter for serviceopptak for båter over 10 tonn.
8. UTLEIE AV OPPLAG
Båtplasseier disponerer en opplagsplass på land eller i boblehavn tilsvarende sin båtplass, og må innen 01.09. hvert år melde fra til Havnesjefen om eier ønsker opplag på land eller i boblehavn. Havnesjefen kan leie ut ledig opplagsplass på land eller i boblehavnen til andre mot en avgift fastsatt av styret.
9. ORDEN
Båteieren plikter å holde god orden i havna. Det er ikke tillatt å drive båtpuss som sjenerer andre brukere av havna, tilgrise bryggene eller havneområdet med søppel, oljesøl, maling e.l.. Utstyr må ikke lagres på bryggene eller i havneområdet forøvrig. Opplagsmateriell skal fjernes, senest en uke etter at siste ordinære utsetting har funnet sted. Opplagsmateriell eller annet utstyr som er etterlatt på opplagsplass eller brygge, vil bli betraktet som avfall, og fjernet av Havnesjefen uten varsel.
10. AVFALL, SPILLOLJE, BATTERIER
Avfall skal kastes i søppelcontainer. Spillolje skal tømmes på samletank og kasserte batterier skal plasseres i egen kasse i miljøstasjonen. Toalettavfall kan tømmes i toalett i kompressorhus. Det er ikke tillatt å tømme båttoalettene i havneområdet.
Den enkelte båteier plikter å følge de regler som beskrives i avfallsplanen.
11. VANN OG STRØM
Bruk av ferskvann og strøm må begrenses til det som er strengt nødvendig. Vi betaler etter forbruk. På bryggene er strømuttak begrenset til 300 Watt pr. båt. Det er ikke tillatt å la båter i opplag på land ligge med strømtilknytning uten tilsyn. Det henvises for øvrig til egen instruks for bruk av det elektriske anlegget i havna. Se oppslag og hjemmeside.
12. KJØRING, PARKERING
Kjøring med bil på gangveien fra servicekaia og ut til bryggene er ikke tillatt. Unntatt er invalide- og syketransport, og kjøring etter tillatelse av truckfører eller Havnesjef og tjenestekjøring for Røyken båtforening Lagahølet. Parkering av biler skal skje på områder hvor de ikke er til hinder for aktiviteter som foregår i havneområdet. Opplagsplassene skal benyttes til parkering i sommersesongen. Parkering på kaiområdet er ikke tillatt. Korttidsparkering av tilhengere skal parkeres på øvre opplagsplass.
Det kan til enhver tid kun parkeres en bil pr. båtplass på nedre plass.
Øvrige biler tilhørende samme båtplass eller som er på besøk hos en båtplassbruker må hensettes på øvre plass.
Medlemmer oppfordres også til å bruke øvre plass dersom bilen skal være parkert i lengre perioder i f.eks. feriene.
13. SERVICEKAI
Servicekaia skal brukes til sjøsetting og opptak, service på båtene og av- og pålessing. Båter skal kun plasseres på servicekai etter anvisning av Havnesjefen.
14. GJESTEHAVN
Gjester er velkommen til å benytte ledige plasser i havna. Når båteieren skal være ute én natt eller mer, bør han melde fra til vakten, som dermed kan anvise båtplassen til eventuelle gjester. Vaktene er ansvarlig for å registrere gjestebåter i vaktprotokollen og innkreve gjesteavgift.
15. UTLÅN AV EGEN PLASS
Utleie/utlån av båtplassen er regulert av vedtektene. Båtplasseier kan likevel låne ut sin båtplass til familiens gjester eller andre for en kortere periode - f.eks. en uke - mot å melde fra til vakten. I motsatt fall innkrever vakten vanlig gjesteavgift.
16. NØKLER
Alle båtplasseiere får utlevert en nøkkelbrikke som kan benyttes til bom ved nedkjøring til havna og til klubbhus.
17. GYLDIGHET
Dette havnereglement er godkjent av styret i Røyken båtforening Lagahølet den 7. februar 2022 og trer i kraft fra 30. mars 2022 etter godkjennelse av årsmøtet. Havnereglementet erstatter tidligere havnereglement datert 11. februar 2019.

Lagahølet, 7. februar 2022
Styret